எர்துருல் வரலாற்றுத் தொடர் சீசன் 4: பகுதி 31- வீடியோ!

Share this News:

வ்தார் கோத்திரத்துக்கு வரும் வழியில் தன்னைக் கொல்ல போட்டிருந்த திட்டத்தை அறிந்து கொள்ளும் எர்துருல் பே, வேற்று பாதை வழியாக சவ்தார் கோத்திரம் வந்தடைகிறார்…..

தமிழ் ஊடகப் பேரவையின் கீழ் பதிவு செய்துகொண்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமானது!

உறுப்பினர் பதிவு செய்ய தொடர்புக்கு Mail to: nambikkai@inneram.com

1080p HD Version For Download Click Here

360p Tablet Version For Download Click Here


Share this News:

Leave a Reply