கொரோனாவே போ போ.. இறுதிப் பகுதி: ஊரடங்கு பட்டிமன்றம் – VIDEO

இன்றைய நெருக்கடி நிலையென்பது நமக்கு போராத காலமா? நம்மை புதுப்பிக்கும் நேரமா?’ என்கிற அருமையான தலைப்பில் அண்ணா சிங்காரவேலு ஆளுகையில் ஊரடங்கு பட்டி மன்றம் இறுதிப் பகுதி

மேலும்...

கொரோனாவே போ போ..PART -7. ஊரடங்கு பட்டிமன்றம் – VIDEO

இன்றைய நெருக்கடி நிலையென்பது நமக்கு போராத காலமா? நம்மை புதுப்பிக்கும் நேரமா?’ என்கிற அருமையான தலைப்பில் அண்ணா சிங்காரவேலு ஆளுகையில் ஊரடங்கு பட்டி மன்றம் part-7

மேலும்...

கொரோனாவே போ போ..PART -6. ஊரடங்கு பட்டிமன்றம் – உரை: யோகலட்சுமி VIDEO

இன்றைய நெருக்கடி நிலையென்பது நமக்கு போராத காலமா? நம்மை புதுப்பிக்கும் நேரமா?’ என்கிற அருமையான தலைப்பில் அண்ணா சிங்காரவேலு ஆளுகையில் ஊரடங்கு பட்டி மன்றம் part-6

மேலும்...

கொரோனாவே போ போ..PART -5. ஊரடங்கு பட்டிமன்றம் – உரை: நர்மதா- VIDEO

இன்றைய நெருக்கடி நிலையென்பது நமக்கு போராத காலமா? நம்மை புதுப்பிக்கும் நேரமா?’ என்கிற அருமையான தலைப்பில் அண்ணா சிங்காரவேலு ஆளுகையில் ஊரடங்கு பட்டி மன்றம் part-5

மேலும்...

கொரோனாவே போ போ..PART -4. ஊரடங்கு பட்டிமன்றம் – உரை: தீன்ஷா: VIDEO

இன்றைய நெருக்கடி நிலையென்பது நமக்கு போராத காலமா? நம்மை புதுப்பிக்கும் நேரமா?’ என்கிற அருமையான தலைப்பில் அண்ணா சிங்காரவேலு ஆளுகையில் ஊரடங்கு பட்டி மன்றம் part-4

மேலும்...

கொரோனாவே போ போ..PART -3. அண்ணா சிங்காரவேலு ஆளுகையில் ஊரடங்கு பட்டிமன்றம் – VIDEO

இன்றைய நெருக்கடி நிலையென்பது நமக்கு போராத காலமா? நம்மை புதுப்பிக்கும் நேரமா?’ என்கிற அருமையான தலைப்பில் அண்ணா சிங்காரவேலு ஆளுகையில் ஊரடங்கு பட்டி மன்றம் part-3

மேலும்...

கொரோனாவே போ போ..PART -2. அண்ணா சிங்காரவேலு ஆளுகையில் ஊரடங்கு பட்டிமன்றம் – VIDEO

இன்றைய நெருக்கடி நிலையென்பது நமக்கு போராத காலமா? நம்மை புதுப்பிக்கும் நேரமா?’ என்கிற அருமையான தலைப்பில் அண்ணா சிங்காரவேலு ஆளுகையில் ஊரடங்கு பட்டி மன்றம் part-2 part 1 பட்டிமன்றம்

மேலும்...

‘இன்றைய நெருக்கடி நிலை நமக்கு போறாத காலமா? நம்மை புதுப்பிக்கும் நேரமா?’ – பட்டிமன்றம்: வீடியோ!

‘இன்றைய நெருக்கடி நிலை, நமக்கு போறாத காலமா? நம்மை புதுப்பிக்கும் நேரமா?’ என்கிற தலைப்பில், தமிழகத்தின் இளம் முன்னணிப் பேச்சாளர்கள் பங்குபெறும் ஊரடங்கு பட்டி மன்றம், அண்ணா சிங்காரவேலு ஆளுகையில்! நடுவர்: அண்ணா சிங்காரவேலு

மேலும்...